Hệ thống soi cầu toàn diện

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Ngày
  •   Cầu chạy bằng 5
  •   Cầu chạy dài hơn 5
  •   Cầu chạy dài nhất

Số ngày cầu chạy:

123456

Kết quả soi cầu ngày tìm được cầu có độ dài >= 5 ngày:

13 27 36 71